The Management Committee

Digambar Jain Atishaya Kshetra Shri Mahaveer Ji Karauli, Rajasthan Committee :

क्र.सं. नाम सदस्यगण पद निवास कार्यालय मोबाईल नम्बर
01 श्री सुधान्शु कासलीवाल अध्यक्ष 4013124 2201418-5111953 98290-50067
02 श्री नरेन्द्र कुमार पाटनी उपाध्यक्ष 2551015 - 94140-34006
03 श्री शान्ति कुमार जैन उपाध्यक्ष 011-26899286 - 99901-99005
04 श्री महेन्द्र कुमार पाटनी मनदमंत्री 2705831 2385783-2385784 98294-99222
05 श्री सुभाषचन्द्र जैन संयुक्त मंत्री 2366438-2364893 2575017-2575045 98290-66438
06 श्री उमरावमल संघी संयुक्त मंत्री - - 98290-13061
07 श्री विवेक काला कोषाध्यक्ष 2622616 4144444 98290-66611
08 श्री सुभद्र कुमार पाटनी सदस्य 4011027-4032202 2561632 -
09 श्री नरेश कुमार सेठी सदस्य 2650393-2650419 - 94140-58167
10 अध्यक्ष, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
(श्री प्रभातचन्द सवाईलाल जैन)
- - 022-238788293
फैक्स 022-23859370
098200-76501
11 श्री नवीन कुमार बज सदस्य 2653993 - 89479-50007
12 श्री प्रकाषचन्द्र जैन सदस्य 2705082 - 90018-87867
13 श्री पूनमचन्द्र शाह सदस्य 2572927 - 95298-83555
14 डॉ. कमलचन्द सौगानी सदस्य 2376415 2385247 94134-17690
15 श्री नगेन्द्रकुमार जैन सदस्य 2222519 - 94140-66665
16 श्री हेमन्त सौगानी सदस्य 2375506-2375507 - 98290-64506
17 श्री अशोक जैन सदस्य 2246261 2227411 98290-10323
18 श्री नरेन्द्र मोहन कासलीवाल सदस्य 2761755 - 94140-78755
19 श्री कमलकुमार जैन बडजात्या, मुम्बई सदस्य 022-24930954 022-24307688
022-66160800
 
20 श्री नरेन्द्र कुमार जैन सदस्य 2703322 - 98290-61053
21 श्री देवेन्द्रकुमार जैन, दिल्ली सदस्य 011-24622428 011-23327860
011-23324796
98112-03618
22 श्री अशोक पाटनी
जयपुर, किशनगढ
सदस्य 2379636-2366252 01463-250501
Kishangarh Office
98290-97066
23 श्री सतीश अजमेरा सदस्य 2375359-2378212 2373433 98290-60433
24 श्री सुधीर कासलीवाल सदस्य 2376292 2374175 98290-13749
25 श्री सी.पी. जैन सदस्य 2374509 2375737 98290-65156
26 डॉ. पदमकुमार जैन सदस्य 2223588 - 94140-42288